REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU OFUTBOLU.INFO

§ 1.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

Usługodawca – ofutbolu.info

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z portalu w celu umieszczania na nim ogłoszeń,

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Serwisu, które nie wymagają utworzenia Konta,

Portal – serwis / portal internetowy pod adresem , którego właścicielem i podmiotem zarządzającym jest Usługodawca;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców oraz Użytkowników w oparciu o Regulamin;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu ;

Konto – indywidualny profil Usługobiorcy w Portalu.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z portalu, rodzaje i zakres Usług, procedurę reklamacyjną, prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług.

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązania są do przestrzegania Regulaminu.

§ 3.

ZASADY REJESTRACJI W PORTALU

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z:

Usługobiorcą – w chwili rejestracji Konta Usługobiorcy w portalu oraz potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu;

Użytkownikiem – w chwili rozpoczęcia korzystania z Usług niewymagających posiadania Konta.

Umowa z Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony.

Do prawidłowej rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

imienia i nazwiska, w przypadku gdy Usługobiorca jest osobą fizyczną,

firmy w przypadku, gdy Usługobiorca to osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

adresu do korespondencji,

adres e – mail,

numer telefonu komórkowego,

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Usługobiorca przy zakładaniu Konta jest obowiązany do podania kompletnych, aktualnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności danych Usługodawcy podanych przy rejestracji Konta jest on uprawniony do dokonania weryfikacji ich prawidłowości. Weryfikacja dotyczy potwierdzenia dokonania rejestracji, osób odpowiedzialnych za dodawanie ogłoszeń, reprezentujących Usługobiorcę, a także wszelkich innych informacji niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia wiarygodności ogłoszeń umieszczanych w Portalu.

Usługodawca może zablokować bądź usunąć Konto, jeżeli dane podane przy rejestracji okażą się nieprawdziwe. Usunięcie Konta w takim przypadku jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Usługobiorcy w portalu, Usługodawca tworzy Konto. Usługodawca jest uprawniony do odmowy utworzenia Konta w portalu w przypadku, w którym wprowadzona do portalu podczas rejestracji nazwa Usługobiorcy została już wskazana przez innego Usługobiorcę bądź też nazwa ta jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami albo narusza prawa osób trzecich.

Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą wskazanej podczas rejestracji nazwy (loginu) Usługobiorcy bądź adresu e-mail Usługobiorcy oraz hasła.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa, w tym wywołaną szkodę, które są wynikiem udostępnienia przez Usługobiorcę danych Konta osobom trzecim oraz uzyskaniem dostępu do tych danych bez wiedzy i zgody Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za dokonane zmiany w ogłoszeniach o pracę, które zostały dokonane przez osoby trzecie.

§ 4.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne jakie powinien spełniać Usługobiorca oraz Użytkownik w celu współpracy z Usługodawcą:

połączenie z siecią Internet,

posiadanie przeglądarki internetowej, która umożliwia odtwarzanie dokumentów HTML,

posiadania adresu e-mail,

posiadanie urządzenia umożliwiającego odtwarzanie stron internetowych.

Usługodawca nie odpowiada za zapewnienie Usługobiorcą oraz Użytkownikom dostępu do sieci Internet. Usługobiorca oraz Usługodawca są odpowiedzialni za uzyskanie dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich urządzeń, która umożliwiają korzystanie z Portalu.

Usługodawca nie odpowiada ze niemożność uzyskania dostępu do Portalu przez Usługobiorcę oraz Użytkownika spowodowanych awarią sieci Internet bądź awarią urządzeń.

Rozpoczęcie świadczenia usług wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nastąpi:

niezwłocznie w przypadku umów zawartych z Użytkownikami,

w ciągu 24 h od dnia zawarcia umowy; jeżeli do zawarcia umowy doszło w niedzielę bądź inny ustawowo wolny dzień od pracy okres 24 h będzie liczony od dnia następującego, który nie jest niedzielą bądź dniem wolnym od pracy.

§ 5.

OPIS USŁUG

Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają w szczególności na prowadzeniu w Portalu działalności informacyjnej związanej z tematyka sportu, a w szczególności piłką nożną, a także udostępniania Portalu Usługobiorcom w celach reklamowych oraz możliwościowi uczestnictwa w płatnych szkoleniach.

Umieszczenie ogłoszeń w Portalu może być uzależnione od weryfikacji, czy Usługobiorca umieszczający takie ogłoszenie istnieje w rzeczywistości. Usługodawca ma prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia udostępnionej przez Usługobiorcę w przypadku, gdy ogłoszenie takie narusza prawo, zasady współżycia społecznego oraz postanowienia Regulaminu.

Ogłoszenia publikowane są odpłatnie na warunkach ustalonych w § 8. Usługodawca nie wprowadza ograniczeń w zakresie ilości znaków oraz wielkości ogłoszeń umieszczanych w Portalu.

Ogłoszenia zamieszczane w Portalu przed publikacją muszą zostać zaakceptowane przez Usługodawcę. Czas akceptacji ogłoszenia zależeć będzie od ilości ogłoszeń zamieszczanych w danym czasie. Usługodawca dołoży starań, aby akceptacja ogłoszeń nie trwała dłużej niż od 12 do 48 godzin.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych w Portalu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za istnienie Usługobiorcy oraz prawdziwości umieszczanych ogłoszeń.

Treść zamieszczanych ogłoszeń nie może:

zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne, niestosowne,

nawoływać do nienawiści rasowej,

nosić znamion dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie, przynależność etniczną,

zawierać elementów (treści, zdjęć) o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,

zawierać elementów chronionych prawem autorskim lub patentowym,

zawierać linków do stron o charakterze erotycznym, pornograficznym,

zawierać linków do innych konkurencyjnych stron ogłoszeniowych.

W przypadku, gdy treść ogłoszenia o pracę jest sprzeczna z prawem, Usługodawca ma prawo odmowy umieszczenia ogłoszenia w Portalu.

Treść zamieszczanych ogłoszeń nie stanowi oferty handlowej Usługodawcy.

Usługodawca nie uczestniczy w kontaktach, relacjach, transakcjach, a także sporach nawiązanych, wynikłych pomiędzy uczestnikami społeczności internetowej korzystającymi z Portalu.
Uczestnictwo szkoleniach oferowanych w ramach Portalu jest odpłatne. Warunkiem uczestnictwa są: wybór przez Usługobiorców odpowiedniego szkolenia tematycznego, dokonanie opłaty w kwocie jasno określonej w opisie szkolenia, akceptacja niniejszej polityki świadczenia usług oraz polityki prywatności portalu. Opłata będzie uiszczana na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy bądź za pośrednictwem systemu PayPal. Usługodawca może zaoferować możliwość uczestnictwa w darmowych webinarach, o czym poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem Portalu.

§ 6.

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Usługi będą świadczone przez Usługodawcę w sposób ciągły. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usług może nastąpić na skutek czynności technicznych, konserwacyjnych bądź awarii portalu i nie stanowi ono naruszenia zobowiązania Usługodawcy do ciągłego świadczenia Usług. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wysyłania wiadomości e-mail do Usługobiorców z informacją o występujących problemach technicznych oraz przewidywanym czasie ich trwania.

Usługobiorca oraz Użytkownik zobowiązania są do:

powstrzymywania się od publikowania treści niezgodnych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, dyskryminacyjnym, nawołującym do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym oraz treści obraźliwych i naruszających dobra osobiste osób trzecich,

nieumieszczania ogłoszeń zawierających nieprawdziwe bądź nieaktualne informacje,

podawania swoich aktualnych danych osobowych a w razie ich zmiany do niezwłocznego uaktualnienia,

korzystania z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i zgodny z jej przeznaczeniem,

korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców, Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku,

powstrzymywania się od podejmowanie takich działań jak rozsyłanie tzw. spamu.

Usługobiorca oraz Użytkownik niezwłocznie powiadomią Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z portalu na adres e-mail ko*****@of******.info

Usługobiorca jest zobowiązany do uaktualnienia swojego adresu e-mail. Korespondencja między Usługodawcą a Usługobiorcą odbywa się za pośrednictwem wskazanego przez Usługobiorcę adresu e-mail. W przypadku zmiany adresu e-mail i braku zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy wszelka korespondencja wysłana na poprzedni adres mailowy uznaje się za skutecznie doręczoną.

Wszystkie informacje, materiały zamieszczone w Portalu podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy bądź innych osób uprawnionych z tytułu prawa autorskich jest zabronione.

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności portalu, jak również ich bezbłędnego działania.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe, rzeczywiste lub spodziewane, powstałe w sposób pośredni lub bezpośredni w związku z korzystaniem przez Usługobiorców i Użytkowników z Portalu, tj. w szczególności szkody będące następstwem:

naruszania przez Usługobiorców oraz Użytkowników praw osób trzecich;

korzystania z usług, aplikacji i serwisów internetowych, których dostawcą są osoby trzecie;

korzystania przez Usługobiorców oraz Użytkowników z urządzeń niespełniających wymagań, o których mowa w § 4 Regulaminu;

naruszenia zabezpieczeń Portalu przez działanie osób trzecich;

użycia Portalu w sposób sprzeczny z § 6 Regulaminu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Usługobiorców oraz Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają im korzystanie z Portalu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§ 8.

OPŁATY

Korzystanie z portalu oraz rejestracja Konta przez Usługodawców w portalu jest nieodpłatne.

Umieszczenie ogłoszeń w portalu przez Usługodawców, lub uzyskanie dostępu do płatnych szkoleń podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Opłata będzie uiszczana na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy bądź za pośrednictwem systemu PayPal.

Ogłoszenie zostanie umieszczone w portalu po dokonaniu zapłaty przez Usługobiorcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

Dodawanie ogłoszeń w portalu może być bezpłatne:

w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,

w przypadku organizowanych promocji,

w przypadku nowych Usługobiorców, dla których portal może oferować ograniczony czasowo, bezpłatny pakiet startowy.

Usługobiorca może skorzystać z dodatkowych płatnych form promocji zamieszczanych ogłoszeń w portalu wg cennika lub w wyniku indywidualnych ustaleń z Usługodawcą w drodze rozmów i negocjacji.

§ 9.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z PORTALU

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze stron jednostronnie bez okresu wypowiedzenia.

Usługobiorca oraz Użytkownik mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie. Zaprzestanie korzystania z portalu przez Usługobiorcę wymaga usunięcia Konta i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.

W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca lub Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z portalu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług. W tym przypadku Usługodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięcia Konta Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności dotyczących Portalu, a Użytkownikom i Usługodawcą nie będą przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§ 10.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z działalnością portalu oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Portalu należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej : ko*****@of******.info

Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko oraz adres e-mail Usługobiorcy lub Użytkownika, nazwę i model urządzenia, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

W przypadku braku odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia przyjmuje się, że Usługodawca uznał reklamację, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

§ 11.

ZMIANY REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Usługobiorcę, jeżeli nie usunie on swojego Konta w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany Regulaminu. Usługodawca zawiadomi o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługobiorców.

Usługodawca udostępni Regulamin Usługobiorcą oraz Użytkownika nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Na żądanie Usługobiorcy bądź Użytkownika Usługodawca udostępni im Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Prawem właściwym dla Regulaminu oraz umów o świadczenie usług elektronicznych jest prawo polskie.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023r.

error: Content is protected! Treści, zdjęcia , filmy na stronie są objęte prawami autorskimi.Bez zgody ofutbolu.info kopiowanie, wykorzystywanie materiałów ze strony jest niedozwolone. Dziękujemy